fbpx

Algemene voorwaarden

Activak 18 december 2020

Bijzondere voorwaarden Activak vzw

Artikel 1:
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle in deze brochure (of op de websites) vermelde vakanties door Activak vzw (hierna ‘Activak’ genoemd):
Bij de verkoop van buitenlandse reizen met inbegrip van vervoer, verblijf en activiteiten
Bij de verkoop van binnenlandse reizen met inbegrip van verblijf en activiteiten (eigen vervoer)

Informatieverplichtingen

Artikel 2:
Om de reservering correct te laten verlopen, is het noodzakelijk dat de deelnemer de nodige en gevraagde informatie verstrekt aan Activak. Wanneer blijkt dat deze informatie niet correct is, dan heeft Activak het recht de vakantie te annuleren of eventuele extra kosten aan te rekenen. De deelnemer dient de Nederlandse taal te kunnen begrijpen.
De reservering is bindend, ongeacht de wijze van inschrijving. De reservering wordt bevestigd via een e-mail, met vermelding van de algemene én de bijzondere verkoopsvoorwaarden en de ontvangst van de factuur. Op dat ogenblik begint de herroepingstermijn voor de consument te lopen. De betaling van de factuur dient steeds te gebeuren binnen 21 dagen na ontvangst van de factuur met vermelding van het boekingsnummer.
Bij online boekingen via de website, dienen minderjarige deelnemers het identiteitskaartnummer én de naam van één van de ouders toe te voegen. Fouten in deze gegevens kunnen Activak vzw niet worden tegengesteld.

Artikel 3:
Voor de reizen naar het buitenland zijn de volgende officiële documenten verplicht:

Identiteitskaart (voor deelnemers vanaf 12 jaar)
een ouderlijke toelating, ondertekend door een ouder of voogd, en gelegaliseerd door het gemeentebestuur van de woonplaats mee te nemen.(is vereis voor jongeren tot 18 jaar die naar het buitenland reizen) Dit formulier kan, samen met de medische fiche, vanaf juni aangevraagd worden op kantoor.
een Eurocrosskaart of Europese ziekteverzekeringskaart of ander officieel document (aan te vragen bij het ziekenfonds
Wij raden deelnemers met een andere nationaliteit aan bij de bevoegde instanties informatie aan te vragen. (minstens 6 weken voor vertrek)
Lidkaart van Activak vzw dient getoond worden bij aanvang van de vakantie. Deze wordt automatisch toegestuurd na betaling van het jaarlijks lidgeld, en is 1 jaar geldig (jan-dec)
Voor de verblijven in België dienen alle deelnemers te beschikken over een ISI-kaart van het ziekenfonds (nodig bij medisch voorschrift). Ook de lidkaart dient bij aanvang van het kamp getoond te worden aan de Activak-verantwoordelijke.

Reisovereenkomst

Artikel 4:
Bij het ondertekenen van het inschrijvingsformulier in deze brochure of aanvraag via de websites gaan de reiziger en ondertekenaar akkoord met de voorwaarden, zoals gepubliceerd in de brochure of op de website. Kennelijke of druktechnische fouten zijn niet bindend voor de organisator.
Als sommige activiteiten op vakantie toch niet kunnen doorgaan omwille van bvb coronamaatregelen, dan proberen we altijd een evenwaardig alternatief te voorzien.

Reiscontract en betaling van de reissom

Artikel 5:
Na ontvangst van de bestelbon, ondertekend door de ouders/voogd/begeleider, of van de aanvraag via de website, wordt de reservering door Activak bevestigd door het toesturen of mailen van de factuur voor de desbetreffende vakantie. Het te storten bedrag is gelijk aan de totaalsom van de reis zoals vermeld in de brochure of website, eventueel verminderd met kortingen of vermeerderd met een annuleringsoptie.
Elke factuur is betaalbaar op haar datum. Bij niet betaling binnen de 14 kalenderdagen na haar datum dient op het volledige factuurbedrag vanaf haar datum een conventionele verwijlsintrest betaald te worden van 1% per maand, automatisch en zonder ingebrekestelling. Wanneer de klant ingebreke blijft de achterstallige factuur te voldoen op haar vervaldag is van rechtswege een conventioneel vastgelegde schadevergoeding verschuldigd van 15% op het volledige factuurbedrag, met een minimum van 45,00 € en een maximum van 6.250,00 € als forfaitaire vergoeding voor bijkomende administratieve kosten, debiteurenbewaking en onbeschikbaarheid van fondsen.
De vergoeding blijft verschuldigd ook wanneer de laattijdige factuur in hoofdsom alleen betaald wordt.

Prijs:

Artikel 6:
De prijs werd gebaseerd op de inkoopprijzen die van kracht waren bij het ter perse gaan van de brochure. De vermelde prijs is vast en houdt alle vermelde diensten in, behalve in bepaalde omstandigheden.
Indien inkoop van brandstoffen, taksen of belastingen wijzigen, zodat ze een effect hebben op de totale inkoopprijs, dan kan tot maximum 1 maand voor het geplande vertrek de prijs herzien worden.
Leidt de hierboven vermelde wijziging tot een prijsverlaging, dan gebeurt een prijsaanpassing enkel in verhouding met de daaraan verbonden kosten.
Leidt de prijsaanpassing tot een verhoging van de verkoopprijs met meer dan 10%, dan heeft de reiziger het recht de overeenkomst zonder schadevergoeding te ontbinden en op de terugvordering van de door hem al betaalde bedragen.

De prijzen omvatten voor de binnenlandse vakanties:

Verblijf in standaardkamers
Ganse dag activiteitenpakket, inclusief begeleiding en materialen
Volpension met water aan tafel, tot de middag op de laatste dag (eten voor speciale maaltijden oas dieet, lactose, etc dient door de ouders zelf voorzien te worden)
24-uren begeleiding door Activak-animatoren ter plaatse
Ongevallenverzekering

De prijzen omvatten voor de buitenlandse vakanties:

Reis per autocar vanuit Antwerpen, alle transfers van en naar de verblijfsplaats
Verblijf in tenten (Spanje, Frankrijk, Zweden) of zoals beschreven in de brochure en op de website
Volledig begeleid activiteitenprogramma (of zoals beschreven op de website en brochures)
Ongevallenverzekering
Maaltijden zoals besproken in de brochure.

De prijzen worden per vakantie bekend gemaakt, met aanduiding van wat inbegrepen is. Eventuele waardeverminderingen worden aangeduid op de bestelbon. Op bepaalde vakanties, zoals instap- en buitenlandse reizen en vakanties zonder overnachting, wordt geen enkele vermindering toegestaan.

Volgende items zijn niet begrepen in de prijs:

Annuleringsoptie voor buitenlandse reizen
Reisverzekering
Verzekering alle risico’s (diefstal, …)
Kosten van benodigde reisdocumenten voor de reiziger
Dranken en uitgaven van persoonlijke aard
Jaarlijks lidgeld à € 5/per deelnemer
Maaltijden tijdens de heen- en terugreis

ANNULERING DOOR DE REIZIGER VOOR AANVANG VAN DE VAKANTIE

Artikel 7:
Binnenlandse vakanties

De reiziger kan de overeenkomst enkel in geval van ziekte of ongeval annuleren, en enkel en alleen als de annuleringsoptie bij inschrijving genomen werd. Deze annuleringsoptie kost 25 euro.
De annulering door de deelnemer moet ALTIJD schriftelijk gebeuren. Na een telefonische melding dient er steeds een schriftelijke melding te volgen door de reiziger.
Wanneer de deelnemer de vakantieplaats vroegtijdig moet verlaten omwille van ziekte, ongeval, persoonlijke redenen of wangedrag kan geen terugbetaling meer gebeuren.
Wie geen annuleringsoptie genomen heeft, kan onder geen enkel beding een terugbetaling van het kampgeld ontvangen.

Buitenlandse vakanties

Bij annulering wordt door Activak vzw onder GEEN ENKEL BEDING een terugbetaling gedaan, wanneer er geen reis- en annuleringsoptie werd afgesloten. Wenst u een annuleringsoptie af te sluiten, noteer dit dan op de bestelbon voordat u die doorstuurt, of duid die aan bij de inschrijving op de website.

Annuleringsprocedure
(geldig voor alle binnenlandse vakanties, en voor de buitenlandse vakanties waarvoor een annuleringsverzekering voor afgesloten werd):

De annulering gebeurt schriftelijk voor aanvang van de vakantie
De annulering moet gestaafd worden aan de hand van een bijgevoegd (medisch) attest
De terugbetalingsprocedure wordt pas opgestart als het medisch of ander attest (afhankelijk van de reden) en het rekeningnummer in het bezit van Activak vzw zijn.
Kosten die met de annulering gepaard gaan, dienen door de deelnemer steeds gedekt te worden.

OVERDRAAGBAARHEID VAN HET CONTRACT

Artikel 8:
De reiziger kan zich laten vervangen door een andere deelnemer, na goedkeuring van Activak vzw. De vervanger moet van hetzelfde geslacht zijn en voldoen aan eventueel specifieke voorwaarden zoals omschreven in de brochure. De oorspronkelijke reiziger en de vervanger zijn dan hoofdelijk aansprakelijk voor het dekken van de kosten die daaraan verbonden zijn. Bij een toegestane vervanging wordt een éénmalige dossierkost van 12,50 euro aangerekend. De vervanging kan enkel via Activak vzw gebeuren, met kennis van alle partijen.


ANNULERING DOOR ACTIVAK VZW

Artikel 9:
Wanneer Activak de reis voor de overeengekomen vertrekdatum annuleert, en dit omwille van overmacht, uitzonderlijke weersomstandigheden, intrekken vergunning, indien 50% van de beschikbare logiecapaciteit of 70 % van de buscapaciteit niet geboekt werd, of waar de vereiste minima (bv opgelegd door de Vlaamse Overheid) of van de buitenlandse reizen niet werden gehaald, dan wordt de reiziger hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Onder overmacht wordt verstaan: abnormale en onvoorziene weersomstandigheden, rampen en/of beslissingen die door de overheid opgelegd worden waardoor de reizen niet kunnen doorgaan. Annuleert Activak de vakantie om deze redenen dan wordt tevens een passende schadeloosstelling voorzien.


WIJZIGING DOOR ACTIVAK VZW

Artikel 10:
Indien Activak zich voor de aanvang van de reis verplicht ziet de overeenkomst te wijzigen, dan dient de reiziger daarvan zo snel mogelijk schiftelijk (brief of mail) en voor het voorziene vertrek verwittigd te worden. De reiziger heeft in dat geval het rechte kosteloos zijn reis te annuleren en dient dit schriftelijk mee te delen.

AANSPRAKELIJKHEID DOOR ACTIVAK VZW

Artikel 11:
Activak kan aansprakelijk gesteld worden voor alle schade die de reiziger oploopt doordat het reiscontract niet of slecht werd uitgevoerd, tenzij indien:
De reiziger verantwoordelijk is voor de tekortkoming in de uitvoering van het contract
De tekortkomingen veroorzaakt zijn door een derde, die niet in het reiscontract vermeld staat.
De tekortkomingen te wijten zijn aan overmacht
De tekortkomingen te wijten zijn aan onvoorziene omstandigheden die door Activak vzw niet op voorhand konden voorkomen worden.
Activak vzw is steeds verplicht de in nood verkerende reiziger te helpen. Eventueel daaraan verbonden kosten kunnen bij de reiziger verhaald worden, mocht de reiziger zelf verantwoordelijk zijn voor de tekortkoming.
Activak is niet verantwoordelijk voor verlies/diefstal van materiaal van de deelnemer.
Activak-medewerkers en animatoren zijn niet gerechtigd om enige uitspraak te doen aangaande aansprakelijkheid van de zijde van Activak vzw.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REIZIGER

Artikel 12:
De reiziger wordt aansprakelijk gesteld voor de schade indien hij zijn contractuele verplichtingen niet nakomt of wanneer door zijn fout materiële of morele schade wordt berokkend aan personen, goederen of Activak. De fout wordt beoordeeld door Activak en/of een verantwoordelijke ter plaatse vanuit het normale gedrag van de reiziger. Indien de reiziger door zijn gedrag de veiligheid of integriteit van Activak-animatoren, personeel of andere deelnemers in het gedrang brengt, dan heeft Activak het recht om de reiziger onmiddellijk voor verdere deelname uit te sluiten. Ouders, voogd of verzorgers zijn dan ook verplicht er voor te zorgen dat de deelnemer binnen 24 uur de locatie kan verlaten en op eigen initiatief en kosten naar huis kan.
Alle daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van de reiziger. Een reiziger die om hierboven vermelde reden wordt uitgesloten voor verdere deelname van de vakantie heeft geen recht op terugbetaling van enige schadevergoeding of andere vergoeding.

KLACHTENREGELING

Artikel 13:
Indien de reiziger een klacht heeft, nog voor de reisovereenkomst tot uitvoering is gekomen, dan dient hij zijn klacht schriftelijk te laten geworden aan Activak.
Klachten tijdens de bepaalde vakantieperiode moeten terplaatse aan de Activak-vertegenwoordiging overgemaakt worden en dit op een bewijskrachtige manier. Activak is verplicht de klacht meteen te onderzoeken en er alles aan te doen naar ieders tevredenheid een oplossing te zoeken. Indien de klacht terplaatse niet naar tevredenheid van de reiziger werd opgelost of indien de reiziger terplaatse, om welke reden dan ook, niet in staat is zijn klacht bij de Activak-vertegenwoordigers neer te leggen, dan dient maximum 4 weken na de einddatum van de reis, de klacht per aangetekend schrijven te worden ingediend. Bij overschrijding van deze periode is de klacht niet meer ontvankelijk.

LIDMAATSCHAP ACTIVAK VZW

Artikel 14:
Elke deelnemer en animator aan een jeugdvakantie moet lid zijn van Activak vzw. Door lid te worden van Activak, verkrijg je een aantal voordelen, zoals:

Alle info over promoties en aanbiedingen
Toegang tot allerhande voordelen
Uitnodigingen voor deelname aan activiteiten
Lidmaatschap per jaar per persoon : € 5

GEVONDEN VOORWERPEN

Artikel 15:
Gevonden voorwerpen worden door Activak tot eind september bewaard. Nadien is Activak gerechtigd deze voorwerpen over te dragen aan een goed doel naar keuze.

VERZAKINGSRECHT

Artikel 16:
Er bestaat een verzakingsrecht

HERROEPINGSRECHT

PRINCIPE

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen veertien (14)    kalenderdagenvanaf de dag die volgt op de levering van hetgoed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.  
Annulaties dienen te gebeuren zoals beschreven staat in artikel 7 van deze bijzondere voorwaarden.

UITZONDERING
De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien.

Het herroepingsrecht kan door de consument niet worden uitgeoefend wanneer de uitvoering van de overeenkomst begonnen is voor het einde van de herroepingstermijn. M.a.w. indien de vakanties
een aanvang nemen binnen de veertien dagen na datum van de bestelling, is een herroeping van de bestelling zonder de betaling van een boete niet mogelijk.

GEVOLGEN VAN LAATTIJDIGE HERROEPING

In geval de consument laattijdig afziet van de bestelling, treden de kosten in werking zoals beschreven staat in artikel 5 van de bijzondere voorwaarden.

PORTRETRECHT KAMPDEELNEMERS VOOR COMMERCIELE DOELEINDEN

Artikel 17:
Inschrijven voor een Activak-vakantie geeft Activak automatisch de toestemming om foto’s en ander beeldmateriaal te maken en te publiceren behoudens schriftelijk bezwaar van de persoon in kwestie.

Artikel 18:
Buitenlandse reizen
één à twee weken voor aanvang van de vakantie informeert Activak de deelnemers over:

De coördinaten van de verblijfplaats en de locale vertegenwoordigers van Activak
De bagagelijst en medische fiche
Informatie betreffende vertrekuren, vervoersmaatschappij, document ouderlijke toestemming voor de buitenlandse reizen.

Binnenlandse reizen
De laatste info wordt verstuurd met de bevestiging van de betaling en kan vanaf maart gedownload worden van de website www.activak.be of aangevraagd worden aan het nationaal secretariaat.

Artikel 19 :
Fiscaal voordeel: Activak levert voor deelnemers onder de 12 jaar een erkend fiscaal attest voor aftrek van het inschrijvingsgeld ten bedrage van € 11,20 per opvangdag. Duplicaten van dit attest kan schriftelijk aangevraagd worden aan het nationaal secretariaat, mits toevoeging van een aan uzelf gefrankeerde omslag.

Bijkomende informatie: verzekeringen

Ongevallenverzekering
De deelnemers zijn tijdens de vakanties verzekerd voor persoonlijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tov derden. Daarvoor werd bij Ethias een verzekering afgesloten met polisnummer 45.410.950 voor Activak vzw. De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid wordt aangesproken na de familiale verzekering van de deelnemer. Voor de dekking persoonlijke ongevallen is er een vrijstelling/franchise van € 25. Een fotokopie van de verzekeringspolis is verkrijgbaar op aanvraag bij het Nationaal secretariaat.
Diefstal, schade of verlies van materiaal wordt niet verzekerd.

Reis- en annuleringsverzekering
In de verkoopprijs is GEEN annulerings-, bijstands- of alle risico’s verzekering begrepen. Je kan een annulatie-optie bijbestellen, maar de reisverzekering dien je zelf te voorzien.

Reiscontractenwet

Conform artikel 36 van de wet tot regeling van het reiscontract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 01/04/1994 en het betreffende uitvoeringsbesluit van 25/04/1997 Is Activak vzw door Ethias, Prins-Bisschopssingel 73 te 3500 Hasselt verzekerd om in geval van financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen. De desbetreffende polis heeft als nummer 45.410.950 en 45.410.951.’

Adres hoofdzetel:
Activak vzw
Bredabaan 39
2170 Merksem
Tel: (03)569 98 42

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.activak.be

Ond.nr: 0464 813 013
BE64 9799 8150 8592
BIC ARSPBE22 (Argenta)